Všeobecné podmínky a informace

 • v den příjezdu doplatit zbývající částku za ubytování, zaplatit vratnou kauci 2.000,- (za případné způsobené škody), která se v den odjezdu vrací, vypsat knihu ubytovaných  
 • v den odjezdu je splatný lázeňský poplatek z pobytu (20Kč/den pro osoby starší 18 let
 • nájemce plně odpovídá za škody, které by vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu a tyto je povinen finančně nahradit
 • nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta

Ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 • na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu,

(max. 5+1 osob), nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen

 • dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele)
 • dojde k porušení zákazu kouření
 • dojde k nevhodnému jednání a chování
 • dojde k jakému koliv poškození, zničení zařízení objektu

Upozorňujeme, že ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za poskytnuté služby!

Kauce:

Při zahájení pobytu požadujeme složení kauce ve výši 2.000,-Kč.

Z kauce lze odečíst lázeňský poplatek. Pokud dojde k poškození majetku, je pronajímatel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek do výše způsobené škody.  Nájemce je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce.

Storno podmínky:

Nájemce má právo od rezervace odstoupit bez stornopoplatků, nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, emailu, telefonní hovor nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli. 

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je nájemce povinen ubytovateli zaplatit následující storno poplatky:

 • 31 a více dnů před nástupem – 0,- Kč
 • 30–15 dnů před nástupem – 2.000,- Kč
 • 14–0 dnů před nástupem – 5.000,- Kč

Při přerušení pobytu ze strany nájemce se částka ani jakákoliv její část nevrací.

Při stornování pobytu ze strany nájemce bude zbylá část zálohy vrácena nájemci do 5 pracovních dní. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i

den, kdy bylo odstoupení nahlášeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Pronajímatel má právo odečíst stornopoplatky od zálohy nebo zaplacené ceny.

Stornopoplatky se neplatí pokud: 

 • nájemce za sebe zajistí náhradu
 • podaří se obsadit odřeknutý termín

Povinnosti pronajímatele:

 • umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu
 • předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu
 • poskytnou nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • být po dobu ubytování v objektu dostupný na mobilním telefonu
 • pronajímatel objektu očekává nájemce přímo v objektu

Povinnosti nájemce:

Seznámit se a respektovat podmínky „Ubytovacího řádu“ (zejména bod II.a III.)

Ostatní:

 • v objektu je přísný zákaz kouření
 • bez domácích mazlíčků

Nájemce byl seznámen s „Ubytovacím řádem“ objektu v plném rozsahu a s uvedenými podmínkami souhlasí.