Ubytování Chromkovi

vydaný provozovatelem

Soňa Chromková

Lipová-lázně, Horní- lipová 25 PSČ:79063

jako Všeobecné podmínky Smlouvy o ubytování podle

§ 2326 a násl. Občanského zákoníku 89/2012:

 1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisy pronajímatele a nájemce na „Provozních a všeobecných podmínkách pobytu“ je uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 a to za podmínek uvedených níže

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, popř. dohodou obou stran. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách: zahrada, chodníky, terasy, společenský pokoj, kuchyně, 2x koupelna, 2x WC, 2x ložnice a spojovací chodby se schodištěm (dále jen prostory určené k ubytování)

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu společně s kaucí 2.000,- Kč, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem

 1. Náhrada škody

Nájemci se musí chovat k prostorám určeným k ubytování, zařízení a vybavení těchto prostor s veškerou péčí. Nájemci jsou povinni na začátku pobytu zkontrolovat prostory určené k ubytování, zařízení a vybavení a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde ke škodám v průběhu doby ubytování, jsou nájemci povinni toto bezodkladně pronajímateli nahlásit. V případě, že tyto povinnosti nebudou ze strany nájemců hostů splněny, není možné požadovat snížení nájmu

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním nájemce, je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním nájemce

b) Nájemce je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má nájemce i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s nájemcem

 1. Práva a povinnosti nájemce

a) Nájemce má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží nájemce 1 sadu klíčů. Nájemce je povinen předejít jejich ztrátě, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Nájemce je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou nájemce v prostorách způsobil
 • uzamykat při odchodu vchodové dveře
 • objekt opustit do 10.00 hod. v den odjezdu

b) Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání

c) Nájemce dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
 • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování (při zjištění porušení tohoto zákazu se účtuje smluvní pokuta ve výši 1000Kč a dochází k okamžitému ukončení pobytu ze strany pronajímatele)
 1. Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen

 • odevzdat nájemci prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování
 • Vozidlo a cennosti nájemce

Parkování vozidel je umožněno na oploceném parkovišti vedle objektu. Pronajímatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Nájemci je doporučeno, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v prostorách určených k ubytování

 • Úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během pobytu pronajímatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí

 • Domácí zvířata

Bez domácích zvířat

 • Reklamace

Nájemce má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená nájemcem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami